27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile;

Maliye ile Gümrük ve Ticaret Bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri, su ve kanalizasyon idarelerinin alacakları yeniden yapılandırılmıştır.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara yeni bir imkan tanımaktadır.

Ancak daha önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçları kapsam dışında tutulmuştur.

Kanunla, 31 Mart 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenen vergiler; gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faizzam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Ayrıca Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip ve tahsil edilen bazı alacaklar ile belediyelerin su, atık su ve katı atık gibi alacakları da kapsama dahil edilmiştir.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin 30 Haziran 2017 günü sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Yapılandırma kapsamına giren borçlar aşağıdaki gibidir.

 

  • VERGİ BORÇLARINA YAPILAN DÜZENLEME

– Maliye Bakanlığınca tahsil edilen, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren, 31 Mart 2017 tarihi de dahil bundan önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017’de ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç).

– 2017 yılına ilişkin olarak 31 Mart 2017’den önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamları (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç).

– 31 Mart 2017’den önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları.

 

  • İDARİ PARA CEZALARINA YAPILAN DÜZENLEME

 

– 31 Mart 2017′ den önce Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları.

– Bunların dışında kalan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen, bazı istisnalar hariç Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için ulaşan amme alacakları dahil olmak üzere asli ve fer’i amme alacakları.

  • GÜMRÜK BORÇLARINA YAPILAN DÜZENLEME

– Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ile gecikme zammı alacakları.

 

  • SGK BORÇLARINA YAPILAN DÜZENLEME

– SGK’ ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen, tahakkuk ettiği halde ödenmemiş 2017 yılı mart ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi, Mart 2017 sonuna kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapıların ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bütün bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

– Mart 2017 sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları.

– Mart 2017 ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları.

– İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçları.- İl özel idarelerinin, takip edilen ve vadesi 31 Mart 2017’den önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş asli ve fer’i amme alacakları (İdari para cezaları ve özel idare payı hariç).

– Belediyelerin, 31 Mart 2017’den önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi, 2017 yılına ilişkin tahakkuk eden emlak vergisi ile işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi hariç 2017’ye ilişkin olarak tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları.

– Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsili gereken ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları.

 

  • SU BORÇLARINA YAPILAN DÜZENLEME

– Belediyelerin su abonelerinden olan ve vadesi 31 Mart 2017 tarihinden önce olduğu halde ödenmeyen su, atık su ve katı atık ücreti alacakları.

– Büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ve bunlara bağlı fer’i alacakları.

– İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin ödenmemiş su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dahil) alacakları.

– Bu düzenlemede belirtilen diğer alacaklardan kesinleşmiş olup, bu düzenlemenin yayımı tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde, ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar.

 

  • TAKSİTLENDİRME

Yapılandırılan borçların taksitler halinde ödenmesi halinde, borçlar teklifte belirtilen katsayılara göre artırılmış şekliyle ödenecektir.

Yapılandırılan borçlar 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenebilecektir. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecektir.

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak ancak ödemeler daha kısa sürede olabilecektir. Kısa sürede ödenmesi halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

Yeniden yapılandırılan borçlar bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18, il özel idareleri ve spor kulüplerinin borçları ise ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecektir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere ödenecek ilk taksit süresi 31 Temmuz 2017’ ye kadardır. SGK’ ya ödenecek ilk taksit süresi ise 31 Ağustos 2017’ye kadardır.

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacaktır.

Borçları tecil edilenlerin, tecil talep tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tahakkuk eden ve bu kapsama giren borçları da tecil edilebilecektir.

Bakanlar Kurulu, teminatsız tecil tutarını 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını yüzde 50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye yetkilidir.

  • DİĞER

1997 model ve daha eski taşıtların hurdaya ayrılarak, tescil kaydının silinmesi durumunda, ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi faiz ve vergi cezaları ile 31 Aralık 2016’ya kadar kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

Hurdaya çıkarılan taşıt üzerindeki hacizler kaldırılacaktır.

İstanbul’un Silivri ve Çatalca ilçelerine bağlı bazı köylerin mülkiyete ilişkin mağduriyetleri giderilmiştir.

Söz konusu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR