Aylık Arşivler: Nisan 2017

2017-22 6770 Sayılı Kanun Kapsamında Ertelenen Sigorta Primlerinin 2017 Ocak Ayında Ödenmemesi Halinde 2016 Yılında Gider Yazılamayacağı Hak.

02.02.2017 tarih ve 2017-8 sayılı “SGK Prim Ertelemelerinin Muhasebeleştirilmesi Hakkında” sirkülerimizde; 6770 Sayılı Torba Kanunla ödeme vadesi ertelenen SGK primlerinin hangi dönemde giderleştirileceği konusu ele alınmış ve yazımızın sonuç bölümünde; “6770 sayılı Kanunla ertelen Aralık 2016 dönemine ilişkin Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen primlerin, Maliyenin görüşüne göre 2016 yılı son dönem geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG olarak dikkate alınması gerekir. 2017 yılına ait olup yine 2017 yılı Kasım ve Aralık sonuna kadar ertelenen 2017 yılı Ocak ve Şubat dönemine ait primler ise, 2017 yılı içine denk gelen yeni vadelerinde ödendiği takdirde 2017 yılı kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir. NOT: Uygulamayla ilgili farklı görüşler mevcut olup, Maliyenin görüşüne uygun hareket edilmesinin müşterilerimiz açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.”   Açıklamış olduğumuz konuya ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 11.04.2017 tarihinde web sayfasında Özelge yayımlamıştır. Söz konusu özelgede; “…Bu hüküm ve açıklamalara göre, SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın sigorta primleri fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, ilgili mevzuat gereği bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden yalnızca Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” Denilmiştir. Uygulamada konuya ilişkin hala tereddütlerin olduğu, gider yazılması yönünde görüşlerin verildiği ve bu konuda işlemlerin yapıldığı görülmekle beraber, Maliyenin görüşünün bu özelgede de belirtildiği gibi net olduğu açıktır.   Bahse konu Özelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR  

2017-21 687 Sayılı İstihdam Teşvikinde Yapılan Değişiklik Hak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 04.04.2017 tarihinde yayımlanan 2017 / 17 Sayılı Genelge ile; 2017 / 10 Sayılı Genelge’ de yer alan “Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi”  Dolayısıyla düzenleme yapılmadan önce, sigortalıların son üç ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartı aranırken, bundan sonra sigortalının son üç ay içinde toplamda 10 günden fazla bildiriminin yapılmamış olması gerekmektedir. Bahse konu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız. SİRKÜLERİ İNDİR