15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 11 Seri Numaralı KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile birlikte KDV uygulamalarında önemli değişiklikler olmuştur.

Bu değişikliklere istinaden 20.02.2017 tarih ve 2017-13 sayılı sirkülerimizde konu genel olarak ele alınmıştır. Önemine istinaden; artırımlı teminat verilmesi suretiyle (%100 yerine %120) daha çabuk KDV İadesi alınması imkanı bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Bahse konu Tebliğin 21. Maddesi’nde;

“İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak üzere, mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen NAKDEN iadelerinde, iade talep dilekçesi ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, İADE İŞLEMİ BEŞ İŞ GÜNÜ İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLİR. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ivedilikle incelemeye sevk edilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamamlanır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu eksikliğin / olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklikleri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu süreler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz. Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

hükmü yer almaktadır.

Tebliğden de anlaşılacağı üzere KDV İadesinin hızlandırılması imkanı özel esaslara tabi mükellefler hariç bütün KDV mükelleflerini kapsamaktadır.

Bu imkandan yararlanmak için,

  • Nakit KDV İadesi talep edilmesi ve
  • Verilecek Teminat mektubunun YMM raporuyla çözülecek olması

Gerekmektedir.

SİRKÜLERİ İNDİR