Sayın okurlarımız,

 

6770 Sayılı Torba Kanunla ödeme vadesi ertelenen SGK primlerinin hangi dönemde giderleştirileceği hususunda mükellefler nezdinde tereddütlerin hasıl olması üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

 

Bilindiği gibi, kurum kazancının tespitinde “tahakkuk esası” geçerlidir. Bunun sonucu olarak henüz ödenmemiş olsa bile, tahakkuk etmiş olan giderler vergi matrahından indirilir. Başka bir anlatımla, gider kaydı için yapılan giderin ödenmiş olması şart değildir.

 

Ancak, sigorta primlerinin gider kaydı bunun istisnasını teşkil eder.

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88 inci maddesinde;

 

“Kuruma fiilen ödenmeyen prim tutarları, gelir vergisi ve kurumlar vergisi uygulamasında gider yazılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hüküm uyarınca, ödenmemiş sigorta primleri gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilemez.

 

  • GİDER YAZILAMAYAN SGK PRİMLERİNİN NASIL MUHASEBELEŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİ HUSUSU

 

Bilindiği gibi, Tek Düzen Hesap Planına göre işverenler, personel ücretlerinden kestiği sigorta işçi payları ile kendilerinin ödemek zorunda olduğu işveren paylarını bir taraftan ilgili gider veya maliyet hesaplarına borç kaydederken, diğer taraftan 361 no.lu Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri hesabına alacak kayıt düşmektedirler.

 

Bu durumda, ödenmemiş olduğu halde kayıtlarda gider olarak dikkate alınan sigorta primleri, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak dikkate alınmak suretiyle vergi matrahına ilave edilir.

 

Böyle yapılmayarak fiilen ödenmemiş sigorta primlerini ödeme yapılıncaya kadar ya kayıtlara hiç almamak ya da gelecek dönem giderlerine kaydetmek suretiyle ödendiği döneme kadar taşımak ve her iki durumda da ödeme tarihinde giderleştirmek, gerek Tek Düzen Hesap Planına gerekse SPK mevzuatına göre doğru bir uygulama değildir. Çünkü söz konusu gider ticari açıdan tahakkuk etmiş olup, gider yazılmak durumundadır. Vergisel açıdan gider yazılamama durumu özel düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Başka bir anlatımla, özel vergisel düzenleme söz konusu giderin ticari açıdan gider yazılmasını engellemez.

 

Yukarıda açıklandığı üzere, ödenmemiş sigorta primleri ticari açıdan gider yazılmış olduğu için beyannamede KKEG olarak dikkate alınmak zorundadır.

 

  • ÖDENMEYEN VE KKEG OLARAK DİKKATE ALINAN PRİMLER SONRADAN ÖDENDİĞİ TAKDİRDE YAPILACAK İŞLEM

174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde;

“Bu hükümlere göre, sigorta priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.”

Söz konusu primler her ne kadar KKEG olarak dikkate alınmış olsalar da, yasal defterlere daha önce gider kaydedilmiş olduğu için (yani ticari açıdan gider yazıldığı için)ödendiği yılın gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde “diğer indirim” olarak vergi matrahından düşülecektir.

  • SONUÇ

6770 sayılı Kanunla ertelen Aralık 2016 dönemine ilişkin Ocak ayı sonuna kadar ödenmeyen primlerin, Maliyenin görüşüne göre 2016 yılı son dönem geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamesinde KKEG olarak dikkate alınması gerekir.

2017 yılına ait olup yine 2017 yılı Kasım ve Aralık sonuna kadar ertelenen 2017 yılı Ocak ve Şubat dönemine ait primler ise, 2017 yılı içine denk gelen yeni vadelerinde ödendiği takdirde 2017 yılı kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

NOT: Uygulamayla ilgili farklı görüşler mevcut olup, Maliyenin görüşüne uygun hareket edilmesinin müşterilerimiz açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR